Term & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง

บริษัทขนส่งสินค้า ไอที ทรานสปอรต์ จำกัด (I.T. TRANSPORT.CO.,LTD) บริการ ขนส่งสินค้า พัศดุภัณฑ์ และสินค้าที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อย อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ, แบตเตอรี่รถยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่องมือทางการแพทย์, ฯลฯ . . . ทาง ไอที ทรานสปอร์ต เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องอาศัลมืออาชีพในการขนส่ง เพื่อที่จะให้สินค้าทุกชิ้นของลูกค้าปลอดภัย 100%

เราบริการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปยังจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก . . . ด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้ากว่า 10 ปี ของเรา ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้า หรือ พัศดุภัณฑ์ ทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัย และตรงเวลา แบบวันต่อวัน

We Cary, We Care – IT TRANSPORT


ประเภทและลักษณะสินค้าที่ทำการจัดส่ง

 • พัสดุที่มีการบรรจุอย่างมิดชิด เป็นหีบห่อ หรือ แพ็คเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น อุปกรณ์รถยนต์ , อะไหล่รถยนต์ , อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, เครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ ความงาม อุปกรณ์ออฟฟิศ ฯลฯ
 • ประเภทของสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันความเสียหายสินค้าที่ไม่ได้ใส่กล่อง หรือมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่นสินค้าหนักแต่ใส่กล่องบาง หรือไม่ใส่วัสดุห่อหุ้มกันกระแทกตัวสินค้าที่เหมาะสม สินค้าที่ตัวสินค้าเกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น สินค้ามือสองหรือสินค้าเก่าทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน โซฟา เก้าอี้ โต้ะ ตู้ ประตูสินค้าที่มีส่วนประกอบของ แก้ว ขวด กระจก เซรามิค กระเบื้อง ฯลฯ ที่แตกหักเสียหายง่าย
 • ถ้าหากว่าสินค้าไม่สามารถบรรจุ แพ็ค ให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่องได้ โปรดติดต่อเจ้าพนักงาน
 • ไม่รับจัดส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด, สารเคมี, วัตถุไวไฟ,ของเหลว, ของสดที่เน่าเสียง่าย รวมทั้งสินค้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ง ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสินค้าหรือต่อผู้ขนส่ง และบุคคลที่สาม
 • ไม่รับประกันตัวสินค้าที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ที่นอน โซฟา ตู้ เก้าอี้ ประตู สินค้าที่ไม่สามารถบรรจุหรือ แพ็ค ให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่อง หรือสินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่ที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่าย และ สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นกระจก เซรามิค กระเบื้อง ฯ หากเกิดความเสียหายในสินค้าดังกล่าว จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทุกกรณี
*** หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการจัดส่งสินค้าในเงื่อนไขข้อสุดท้าย ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะดูแลและระมัดระวังให้เป็นพิเศษ ***

ขนาดของรถบรรทุกสินค้า และ ขนาดของสินค้าที่สามารถจัดส่งได้

 • รถปิคอัพเล็ก บรรทุกภายในมีขนาด ก.xย.xส. คือ 1.20m.*2.00m*1.80m น้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ 1.1 ตัน (ใช้สำหรับไปรับสินค้าที่สาขา มาที่จุดคัดแยกและกระจายสินค้า และใช้สำหรับกระจายสินค้าปลายทาง)
 • รถบรรทุกใหญ่ บรรทุกภายในมีขนาด ก.xย.xส. คือ 2.00m.*7.00m.*2.00m น้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ 6 ตัน (ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าจากจุดคัดแยกและกระจายสินค้า ไปที่ Distribution Center DC.คัดแยกและกระจายสินค้าปลายทาง)
 • ขนาดของสินค้า จะต้องสามารถใส่รถปิคอัพได้ (ยาวไม่เกิน 2.00m.) เพื่อทำการกระจายสินค้าไปที่ปลายทาง กรณีสินค้ามีขนาดเกินจากนั้น ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ที่ Distribution Center DC.คัดแยกและกระจายสินค้าปลายทางในแต่ละพื้นที่

น้ำหนักสินค้าต่อชิ้น แต่ละพื้นที่กำหนดใว้ดังนี้

 • ภาคใต้ ไม่เกิน 50 กก./ชิ้น
 • ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ไม่เกิน 200 กก./ชิ้น
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน 500 กก./ชิ้น
*** สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก./ชิ้น ให้ลูกค้ามารับที่ Distribution Center DC.คัดแยกและกระจายสินค้าปลายทางในแต่ละพื้นที่ ***

เงื่อนไขการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั่วไป

ผู้ส่ง – ผู้รับ สินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่ง – ผู้รับ ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

 • การส่งสินค้าทุกครั้งผู้ส่งสินค้าต้องใช้ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ทั้งของผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า อย่างถูกต้องชัดเจน
 • หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า หรือลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าและการชำระเงินค่าขนส่ง เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ผู้ส่งสินค้ารับทราบ ผู้ส่งสินค้าต้องรับสินค้าคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับแจ้งและต้องชำระค่าขนส่งเพิ่มเป็นสองเท่า หากเลยกำหนด 7 วัน ทางบริษัทจะเก็บค่าฝากสินค้าราคา 10บาท/วัน/ชิ้น
 • การส่งสินค้าทุกครั้ง ผู้ส่งต้องแจ้งประเภทสินค้าและจำนวนที่ส่งให้บริษัททราบทุกครั้ง ว่าเป็นสินค้าประเภทใด หากแจ้งไม่ตรงกับที่ส่งเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหาย บริษัทไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่ส่ง
 • ก่อนลงชื่อรับสินค้าทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบสภาพกล่องว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง หากผู้รับสินค้าลงชื่อรับสินค้าแล้ว ถือว่าได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่แจ้งไว้และในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง
 • การลงชื่อส่งสินค้า/รับสินค้า ต้องเป็นลายมือชื่อที่ใช้ในทางราชการและตัวบรรจงที่บุคคลอื่นสามารถรับทราบได้
 • ผู้ส่งสินค้าต้องไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ สิ่งของต้องห้ามและ/หรือเป็นอันตรายในการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขนส่งและบุคคลที่สาม ผู้ส่งสินค้าต้องยอมรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทและบุคคลที่สามทั้งหมดทันที และผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว
 • บริษัทจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าดังนี้
  • ผู้ขนส่งจ่ายตามจริงของราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำประกันภัยการส่งสินค้า
  • ผู้ขนส่งจ่ายตามจริงของสินค้าไม่เกิน 100,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สำหรับผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำประกันภัยการส่งสินค้า โดยผู้ส่งสินค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มจากค่าขนส่งสินค้าก่อนทำการจัดส่ง ในอัตราร้อยละ 2% ของราคาที่แจ้งประกันไว้
  • สินค้าที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ผู้ส่งสินค้าต้องทำการบรรจุสินค้าที่นำส่งอย่างแน่นหนาและมั่นคงปลอดภัยตามสภาพและรูปพรรณสินค้า
  • กรณีสินค้าเสียหาย ต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่รับสินค้า หรือไม่เกินวันทำการถัดไปของผู้ขนส่ง หากเกินกำหนดนี้จะถือว่าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์
 • หากสินค้าไม่ถึงผู้รับสินค้า ให้ผู้ส่งสินค้าติดต่อบริษัทภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ
 • หากไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ส่งสินค้าทราบ ผู้ส่งสินค้ายินยอมให้บริษัทนำสินค้าขายทอดตลาด เว้นแต่สินค้าที่เสื่อมหรือเสียได้ง่าย ยากต่อการดูแลบริษัทสามารถนำออกขายทอดตลาดได้ทันที และนำเงินที่ได้หักค่าขนส่งสินค้า ค่ารับฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น
 • กรณีสินค้าที่ส่งถึงลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทางบริษัทจะโทรศัพท์ แจ้งให้ผู้รับสินค้าทราบ และให้มารับสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง หากเลยกำหนดไม่มีผู้มารับสินค้า บริษัทจะคิดค่าฝากสินค้าในราคา 10บาท/วัน/ชิ้น แต่ไม่เกิน 180 วัน หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการตามข้อ 9.
 • การมารับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจมารับสินค้า พร้อมบัตรประชาชนต่อพนักงานของบริษัททุกครั้ง
 • บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่ง อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ จลาจล ประท้วง จี้ปล้น สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ขั้นตอนการแจ้งเคลมสินค้าเสียหายหรือสูญหาย

ขั้นตอนการแจ้งเคลม เมื่อสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ที่อยู่ใน เงื่อนไขการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

 • แจ้งข้อมูลต่างๆเช่น เลขที่ใบรับส่งสินค้า รูปความเสียหาย สาเหตุที่คาดว่าทำให้เกิดความเสียหาย ฯลฯ ได้ที่
  • สาขาต้นทางที่ลูกค้าใช้บริการในการส่งสินค้า
  • ไลน์ @ittransport
  • โทรศัพท์แผนกเคลมสินค้า 090-2628646 (คุณอ้อน, คุณอ้อม)
 • แผนกเคลมสินค้ารับเรื่องและขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามสินค้าและ/หรือตรวจสอบความเสียหาย และจะสรุปให้ลูกค้าทราบ โดยใช้เวลา 7-15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากลูกค้าและสาขา
 • กรณีที่สรุปว่าทางบริษัทฯต้องทำการเคลมความเสียหายตาม เงื่อนไขการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ทางลูกค้าต้องทำการจัดส่งสินค้าที่เสียหาย มาที่บริษัทฯ เพื่อประกอบการทำเรื่องเคลม โดยไม่มีค่าขนส่ง
 • เมื่อได้รับสินค้าที่เสียหาย ทางบริษัทฯจะทำการโอนค่าเสียหายดังกล่าวคืนแก่ลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

วงเงินการรับประกันและการทำวงเงินประกันเพิ่มเติม

 • จ่ายตามจริงของราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำประกันภัยการส่งสินค้า (ยกเว้นผู้ส่งที่ได้ทำข้อตกลงพิเศษกับทางบริษัทฯ)
 • จ่ายตามจริงของสินค้าไม่เกิน 100,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สำหรับผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำประกันภัยการส่งสินค้า โดยผู้ส่งสินค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มจากค่าขนส่งสินค้าก่อนทำการจัดส่ง ในอัตราร้อยละ 2% ของราคาที่แจ้งประกันไว้ (ยกเว้นสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันความเสียหาย)