Recieve Location

สาขา ปราจีนบุรีหมายเหตุ

  • อำเภอเมืองวิ่งทุกวัน, อำเภออื่นๆ วิ่งวันเว้นวัน, หยุดวันอาทิตย์
  • เวลาจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณการในการส่งอำเภอเมือง
  • ส่งเฉพาะในเขตเทศบาลอำเภอเท่านั้น (อ.เมืองไม่เกิน 5 กม.จากบายพาส, อ.อื่นๆ ไม่เกิน 5 กม.จากเขตเทศบาล)
  • นอกเหนือจากนั้นกรุณาติดต่อรับสินค้าที่ศูนย์ หรือ โทรศัพท์นัดรับสินค้าในเขตเทศบาลอำเภอ