Recieve Location

สาขา ขอนแก่นหมายเหตุ

  • อำเภอเมืองวิ่งทุกวัน, อำเภออื่นๆ วิ่งวันเว้นวัน, หยุดวันอาทิตย์
  • เวลาจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณการในการส่งอำเภอเมือง