Recieve Location

สาขา อ.เมืองมหาสารคาม  • อำเภอเมืองวิ่งทุกวัน, อำเภออื่นๆ วิ่งวันเว้นวัน, หยุดวันอาทิตย์
  • เวลาจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณการในการส่งอำเภอเมือง